Перейти к содержимому

 • АО Алматинские тепловые сети
 • ИВЦ Алматы
 • ГКП Бастау
 • АлматыЭнергоСбыт
 • Алсеко
 • facebook
 • vkontakte

Фотография

отчет за 1-3 кварталы 2015г. ПКСК "Юпитер"

отчет 2015г.

Тема находится в архиве. Это значит, что в нее нельзя ответить.
В этой теме нет ответов

#1 lena

lena

  Модератор

 • Администраторы
 • 7896 сообщений

Отправлено 13 November 2015 - 11:31

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
2015 жылғы 20 наурыз
№ 243 бұйрығы
3-қосымша

 

2015 жылғы «01»  января  дан 2015 жылғы «30» сентября                                                дейнгі кезең ішінде кондоминиум объектісін баскару жөніндегі есеп

2015  жыгғы «      »  ноября
Кондоминимум объектісін баскару органы ПКСК « Юпитер»
Үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жарналары (толемдері) аударылатын екінші денгейдегі банк агымдағы есеп шотындағы қалдық:  605 642,84   тенге
Үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жарналары (толемдері) аударылатын екінші денгейдегі банк агымдағы есеп шотындағы қалдық:     0 тенге
Кірістер жиыны:     3 349 977,97  тенге                                                                                           Оның ішінде:
1. Ортақ мүлікті пайдалануға және жөндеуге үй – жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің ай сайынғы жарналары:      3 184 357,97 тенге
2. Ортақ мүлікті күрделі жөндеуге сомалар жинақтау үшін үй – жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жарналары:           0  тенге
3. Жалға (жалдауға) берілген ортақ мүлік үшін төлем:                   0   тенге
4. Озге түсімдер (ерікті жеке инвестициялар және тағы басқа)   165 620,00 тенге
Әкімшілік шығыстар жиыны:           1 815 606,36 тенге
Оның ішінде:
1. Штат персоналын ұстау шығындары:       1 073 703,00  тенге
2. «Салық және бюджетке толенетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсанындағы кодесіне  (Салық кодексіне) және «Қазақстан Республикасында зейнетақы мен қамсыздадыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Ресупликасының Заңына сәйкес бюджетке міндетті төлемдер:     260 052,00  тенге
_____________________________________________________________________
3. Банктік корсетілетін қызметтер:    34 190,00  тенге
4. Есеп айырысу – кассалық қызмет үшін төлем:  0,0 тенге
5. Офисті күтіп ұстау шығыстары :  7 451,36   тенге
Кондоминиум  объектісінің ортақ мүлкін күтіп ұстау және жөндеу бойынша шығыстар (жасалган шарттар бойынша орындалған жумыстарды растайтын актілердің көшірмелерін қоса беру) жиыны:
Оның ішінде:  440 210,00 тенге
1. Кондоминиум  объетісінің ортақ мүлкін пйдалану және жөндеу бойынша шығыстар жиыны:  1 075 474,00 тенге
Жертөлем мен басқа ортақ пайдаланылатын орындарда дезинфекция,      дератизация және дезинсекция жургізу қызметтері:    60 800,00 тенге
Өртке қарсы жабдықтарды күтіп – ұстауды қоса алғанда, өртке қарсы іс – шараларға, өрт сөндіргіштерді сатып алуға және зарядтауға, арнайы жазбалар, көрсеткіштерді жазуға, эвакуациялау жоспарлары мен схемаларын және оыған ұқсастарды ресімдеуге қызмет көрсету:   
Ортақ пайдаланылатын орындарда ортақ жылу, сумен жабдықтау, су бұру, электрмен жабдықтау, желдету жүйелеріне және жылыту маусымына дайындау бойынша қызметкөрсету:  821 646,00  тенге
Апаттық жағдайларды жою бойынша қызмет көрсету:
Шағын сәулеттік нысандарды және қоршауларды ағымдағы жөндеу және бояу:                     193 028,00  тенге
2. Жер учаскесін күтіп ұстау бойынша шығыстар:     0,0 тенге
Жасыл екпелерді және газондар төсеу, күту, кесу:    0,0 тенге
Қоқыс жинағыштарды, үй маңындағы аумақтарды санитариялық тазарту, қоқысты әкету:   0,0 тенге
Ортақ пайдаланылатын орындарды санитариялық тазарту қызметтері:   0,0 тенге
3. Коммуналдық қызметтерді тұтынудың үйге ортақ есептеу аспаптарын сатып алу, орнату, пайдалану және тексеру бойынша шығыстар:   0,0 тенге
4. Кондоминиум  объектісінің ортақ мүлкін күтіп ұстауға тұтынылған коммуналдық қызметтерді төлеу бойынша шығыстар:   434 609,97 тенге
5. Алдағы күрделі жөндеуге жинақтау шығыстары кондоминимум объектісінің ортақ мүлкінің алдағы күрделі жөндеуіне жинақтау бойынша шығыстарға үй жайдың тұратын (тұрмайтын) пайдалы алаңының бір шаршы метіріне арналған есеппен Республикалық бюджет туралы заңында тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік корсеткіштің 0,02 есептеген мөлшерінен кем болмайтындай қосылады:      0,0  тенге
6. Шаруашылық шығыстар (керек жарақты, жабдықтарды сатып алу және тағы басқа):    102 457,00  тенге
7. Кондоминиум  объектісінің ортақ мүлкін пайдалануға және күтіп ұстауға байланысты емес өзге шығыстар (шығыстардың түрлері мен құнын көрсете отырп) жиыны:    125 165,14  тенге
Оның ішінде:
1. Материальная помощь:    30 000,00  тенге
2. Програмное обеспечение:  8 000,00  тенге
3. Юридические услуги:         5 986,00  тенге
4. Услуги ИВЦ :                 26 179,14  тенге
5. Возврат денеж ср-в            55 000,00 тенге
6.  в кассу ПКСК:   
ЖИЫНЫ (жалпы сомасы):   3 553 312,47  тенге
Бухгалтер:    Демчишина Н.В.                                                                                                   Кондоминиум объектісін
басқару органының басшысы    Казанцев С.Л.

 


      Приложение 3 
               к приказу Министра 
           национальной экономики 
            Республики Казахстан 
     от 20 марта 2015 года №243 
       


ОТЧЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
   объектом кондоминиума   
                                     за период с  «01 »  января  2015  г. по «30» сентября  2015 года
       "___"______2015 г.
       

Орган управления объектом кондоминиума: ПКСК «Юпитер»  
Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы
(платежи) собственников помещений                                                                                                (квартир):___________________________________________________                                           605 642,84    тенге
       
Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который  
перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) 
    
Доходы: итого                                                                                                                                 3 349 977,97 тенге
в том числе:      
    1. Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание  и ремонт
        общего имущества: _______________________________________________ 3 184 357,97 тенге
    2. Взносы собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный
        ремонт общего имущества (сберегательный счет):      ______________________________                             0  тенге
    3. Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:_____________________________                               0    тенге
    4. Иные поступления      165 620,0 тенге
(добровольные частные инвестиции и др.)   
       
Административные расходы: итого                                                                                                           1 815 606,36 тенге
в том числе:      
    1. Затраты на содержание штатного персонала:___________________________________ 1 073 703,0 тенге
    2. Обязательные платежи в бюджет согласно Кодексу РК от 10 декабря 2008 г.«О налогах
        и других обязательных платежах в бюджет» (налоговый кодекс) и Закону Республики
        Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»: 260 052,0 тенге
    3. Банковские услуги:________________________________________________________ 34 190,0 тенге
    4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание___________________________________                  0       тенге
    5. Расходы на содержание офиса (услуги телеком, ком. услуги, аренда помещения и др.) 7 451,0 тенге
Расходы (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных  
работ по заключенным договорам) по содержанию и ремонту  общего 
имущества объекта кондоминиума: итого      440 210,00 тенге
       
       
1. Расходы по эксплуатации и ремонту общего имущества объекта кондиминиума: 
итого _______________________________________________________________________ 1 075 474,0 тенге
в том числе:      
    Услуги по дезинфекции, дератизации подвальных помещений и др мест общего пользования 60 800,00 тенге
    Услуги на противопожарные мероприятия, включая содержание противопожарного
        оборудования, приобретение и зарядку огнетушителей, осуществление специальных надписей
        указателей, оформление планов и схем эвакуации и тому подобное 
     Услуги по обслуживанию систем центрального отопления, водоснабжения, электроснаб-
        жения в местах общего пользования, вентиляции и подготовке к отопительному сезону 821 646,00 тенге

     Услуги по устранению аварийных ситуаций               
     Текущий ремонт и покраска малых архитектурных форм и оград                                                                                                                                    193 028,00    тенге
       
2. Расходы на содержание земельного участка    0 тенге
     Услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов)  тенге
     Санитарная очистка мусоропроводов, придомовых территорий, вывоз мусора,  тенге
     Услуги по санитарной уборке место общего пользования    тенге
       
3. Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета 0 тенге
     потребления коммунальных услуг    
       
4. Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества
    объекта кондоминиума  (дежурное освещение)   434 609,97 тенге
       
5.  Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта (в расходы на накопление
     предстоящего капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума вклю-
    чается сумма в размере не менее 0,02 кратного месячного расчетного показателя,
    установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском
    бюджете, в расчете на один квадратный метр полезной площади жилого (нежилого)
    помещения.      0 тенге
       
6. Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и др.) 102 457,00 тенге
       
Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества  
(с указанием видов и стоимости расходов): итого                                                                                                                        125 165,14  тенге
в том числе:      
1. материальная помощь                                  30 000,00 тенге
2. программное обеспечение    8 000,00 тенге
3. юридические услуги    5 986,00 тенге

4.услуги ИВЦ
5.Возврат денежных средств    в кассу ПКСК                                                26 179,14
         55 000,00
     
       
          
ИТОГО (Общая сумма):__________________________   3 553 312,47 тенге
       
       
Бухгалтер:  Демчишина Н.В.
___________________________________________________________________ 
            (подпись, Ф.И.О.)   
       
Руководитель органа управления     ПКСК   «Юпитер»   .
м.п.      Казанцев С.Л.

_______________________     (подпись, Ф.И.О.)